Word/Pinyin Translation
重要
zhòngyaò

important

一样
yīyàng

same

字典
zìdiăn

dictionary

自己
zìjĭ

oneself

以后
yĭhòu

after

总是
zŏng shì

always

以前
yĭqián

before

最近
zùijìn

recently

终于
zhōngyú

finally

以为
yĭwéi

to think (wrongly)

作业
zùòye

homework


zhŏng

kind

银行
yínháng

bank

作用
zùoyòng

action

一般
yībān

general

应该
yīnggāi

should

一边
yībiān

at the same time

周末
zhōumò

weekend

影响
yĭng xiăng

affection

一定
yīdìng

definitely

主要
zhŭyaò

mainly


yòng

to use

一共
yīgòng

altogether


zhù

to wish

一会儿
yīhùir

a short period of time

注意
zhù yì

attention

相同
xiāngtóng

same

有名
yŏumíng

famous

照片
zhaòpiàn

photo


yòu

again

照相机
zhaòxiàngjī

camera

一直
yīzhí

constantly

遇到
yù daò

to meet


zhĭ

only

愿意
yuànyì

would like to

中间
zhōngjiān

middle


yùe

to get over

月亮
yùeliàng

moon

爷爷
yéye

grandfather


yún

cloud


zhàn

to stand


zhăng

to grow

着急
zhaójí

to worry

游戏
yóuxì

game

照顾
zhaògù

to look after

熊猫
xióngmaō

panda

相信
xiāngxìn

to believe

需要
xūyaò

to need


xiàng

as

选择
xuăn zé

to choose

小心
xiăo xīn

to be careful

眼镜
yănjìng

glasses

校长
xiàozhăng

headmaster

要求
yaōqiú

to require


xié

shoe

新闻
xīnwén

news

新鲜
xīnxiān

fresh


xìn

letter

行李箱
xínglixiāng

suitcase

兴趣
xìngqŭ

interest

Currently Viewing: Vocab List

Want these words as flash cards?
Flash Cards


Back Up!