Word/Pinyin Translation
洗手间
xĭshŏujiān

washroom

洗澡
xĭzaŏ

to bathe


xìa

summer


xiān

first

香蕉
xiāngjiāo

banana


wèi

measure word for people


shuāng

pair

为了
wèi le

for

文化
wénhùa

culture

西

west

习惯
xíguàn

custom


wèi

for

刷牙
shūayá

to brush teeth

体育
tĭyù

PE

同事
tóng shì

colleague

水平
shŭipíng

level

头发
tóufà

hair

使
shĭ

to make

司机
sījī

driver

突然
tūrán

all of a sudden

世界
shìjiè

world

认为
rènwéi

to think

图书馆
túshūguán

library

手机
shŏujī

mobile phone

虽然
sūirán

despite


tŭi

leg


shòu

thin

太阳
tàiyang

sun

完成
wánchéng

to finish

舒服
shūfu

comfortable


táng

sugar


wăn

bowl

叔叔
shūshu

uncle


wàn

ten thousand


shù

tree


téng

pain

忘记
wàngjì

to forget

数学
shù xúe

math

提高
tígaō

to improve

铅笔
qiānbĭ

pencil

生气
shēng qì

to be angry

清楚
qīngchŭ

clear

声音
shēng yīn

voice


pàng

fat

啤酒
píjiŭ

beer

葡萄
pútao

grape

普通话
pŭtōnghùa

Mandarin

认真
rènzhēn

serious


to ride

容易
róng yi

easy

奇怪
qíguài

strange

特别
tèbié

special

如果
rúgŭo

if

其实
qíshí

actually


săn

umbrella

其他
qítā

else

上网
shàngwăng

to get online


qiū

autumn

裙子
qúnzi

skirt

然后
ránhòu

afterwards

热情
rèqíng

enthusiasm

Currently Viewing: Vocab List

Want these words as flash cards?
Flash Cards


Back Up!