Word/Pinyin Translation
姐姐
jiě jie

older sister

介绍
jiè shào

to introduce


jìn

to enter


jìn

close


jìn

only

觉得
jué de

to think

咖啡
kā fēi

coffee

开始
kāi shǐ

to begin

考试
kǎo shì

exam

可能
kě néng

to be possible

孩子
hái zi

child

好吃
hǎo chī

delicious


hào

number


hēi 

black


hóng

red

欢迎
huān yíng

to welcome

回答
huí dá

to answer

机场
jī chǎng

airport


guì 

expensive

鸡蛋
jī dàn

egg


guò

(perfect tense)


jiàn

measure word for clothing or matters


hái

still

告诉
gào su

to tell

哥哥
gē ge

older brother


gěi

to give

公共汽车
gōng gòng qì chē

bus

公斤
gōng jīn

kilogram

公司
gōng sī

company

教室
jiào shì

classroom

Currently Viewing: Vocab List

Want these words as flash cards?
Flash Cards


Back Up!