Pinyin Reset Cards

打电话 打电话
dǎ diànhuà出租车 出租车
chūzūchē

爸爸 爸爸
bàba

杯子 杯子
bēizi


de

北京 北京
Běijīng


diǎn


běn

电脑 电脑
diànnǎo

不客气 不客气
bú kèqi

电视 电视
diànshì电影 电影
diànyǐng


cài

东西 东西
dōngxi


chá


dōu


chī
ài
duō

多少 多少
duōshao

儿子 儿子
érzi


èr

饭店 饭店
fàndiàn

飞机 飞机
fēijī

对不起 对不起
duìbuqǐ

Currently Viewing: HSK 1.1

Want this in a list format?
Vocabulary List